Vladimir Komarov Managing Partner
Oksana Afanasyeva Partner
Pavel Balyuk Attorney, Counsel
Anastasiya Rusinova Counsel
Alena Ivanova Attorney, Counsel
Mikhail German Senior lawyer
Svetlana Kudryashova Counsel, Attorney
Alexandr Kuznetsov Senior lawyer (Model Legal Procedures Department )
Natalia Makridicheva Senior lawyer (Model Legal Procedures Department )
Denis Shestakov Partner
Oleg Shevtsiv Partner
Sergey Vakhrushev Lawyer